Hatamot logo

מידע לזכאים

אורך זמן ההשאלה תנאי בקשה סוג זכאות
ההשאלה עד 6 חודשים. במקרים חריגים ניתן להאריך עוד חודש. לאחר מכן אפשרות לפניה להמשך זכאות במוקד ההתאמות של משרד הכלכלה 1700-70-78-71.
פרטי העסק, הצהרת המעסיק המעיד על מוגבלות העובד, חתימה של העובד, ערבון.
עסקים פרטיים
ההשאלה עד 6 חודשים. במקרים חריגים ניתן להאריך עוד חודש. לאחר מכן אפשרות לרכוש את הציוד דרך יד שרה.
פרטי העסק, הצהרת המעסיק המעיד על מוגבלות העובד, חתימה של העובד, כתב התחייבות חשב.
גוף ציבורי – ממשלתי
ההשאלה עד 9 חודשים ללא אפשרות הארכה,
לאחר מכן אפשרות לרכוש את הציוד דרך יד שרה.
פרטי העסק, הצהרת המוסד על מוגבלות התלמיד, פרטים על הקורס, חתימה של התלמיד, ערבון.
גופים להכשרה מקצועית
ההשאלה עד 6 חודשים. במקרים חריגים ניתן להאריך עוד חודש. לאחר מכן אפשרות לרכישת הציוד דרך יד שרה.
פרטי העסק, חתימת עו"ד/רו"ח על תאריך הקמת העסק, במידה והעסק ותיק יותר מ-6 חודש - מסמך המעיד על החמרה במצב העצמאי, חתימה של העצמאי, ערבון.
עצמאי שהוא אדם עם מוגבלות
ההשאלה עד שבועיים בלבד.
פרטי העסק לראיון, הצהרת המועמד על מיקום ותאריך, ערבון.
ראיונות עבודה


טפסים למילוי מקוון והורדה והדפסה

שם הטופס
גרסת הדפסה למילוי מקוון
בקשה עבור עסקים פרטיים
גרסת הדפסה למילוי מקוון
בקשה עבור גוף ציבורי
גרסת הדפסה למילוי מקוון
בקשה עבור מוסדות להכשרה מקצועית
גרסת הדפסה למילוי מקוון
בקשה עבור עצמאי שהוא אדם עם מוגבלות
גרסת הדפסה למילוי מקוון
בקשה לצורך ראיונות עבודהיד לתעסוקה שווה


© כל הזכויות שמורות ליד לתעסוקה שווה 2018. יד שרה רח' גבעתי 22 ראשון לציון מיקוד 7535091

Created by rivyon web design.